Studium

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Absolventi bakalářských studijních programů získají znalosti a dovednosti, které mohou po skončení studia hned uplatnit v praxi nebo na ně mohou navázat při studiu navazujících magisterských studijních programů na FP TUL i dalších vysokých školách včetně zahraničních. Standardní doba studia je tři roky.

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Charakteristika studijního oboru:

Studijní program (SP) Tělesná výchova a sport, studijní obor Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání je koncipován jako bakalářský studijní program, jehož studium vede jak k získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností, tak i k získání základních oborových kompetencí. Cílem tříletého studia je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní edukaci běžné populace všech věkových kategorií v oblasti volnočasových pohybových aktivit. Studující získají praktickou a didaktickou orientaci v problematice organizování pohybových aktivit, optimalizace životního stylu, základů sportovní přípravy, společensko-vědních a lékařsko-biologických disciplín.

SP Tělesná výchova a sport je Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou TU v Liberci nabízen od akademického roku 2007/08. Studijní program Tělesná výchova a sport je chápán zejména jako bakalářský studijní program, který je v rámci strukturovaného studia prvním stupněm v rámci učitelské přípravy uskutečňované na FP TU v Liberci. Absolventi SP Tělesná výchova a sport mohou případně pokračovat v navazujícím magisterském neučitelském studiu buď na FP TUL, či na jiné vysoké škole.

Profil absolventa:

Absolvent se orientuje v základních oblastech kinantropologie. V rámci oborových předmětů získá znalosti z biomedicíny (Anatomie člověka, Fyziologie člověka, Fyziologie tělesných cvičení, Obecná kineziologie) a kinantropologického základu (Úvod do studia kinantropologie, Historie tělesné kultury, Antropomotorika, Teorie a didaktika sportovního tréninku, Psychologie pohybových aktivit, Kondiční programy, Metodologie výzkumu). Důležitou součástí studia je teoretické a praktické seznámení studentů se základními sportovními odvětvími, jako jsou sportovní hry, gymnastika, atletika, plavání, turistika a sporty v přírodě. Absolventi jsou způsobilí vytvářet a realizovat pohybové programy zaměřené na zdraví, komunikovat a kooperovat se specifickými sportovními federacemi, svazy a občanskými sdruženími. Absolventi jsou schopni organizace a řízení tělocvičné aktivity ve volném čase u různých věkových skupin, přičemž zvládají rizikové faktory ovlivňující bezpečnost pohybových činností a poskytování první pomoci při úrazech.

Absolvent je připraven na další studium v rámci navazujících studijních programů, zejména dvouletého magisterského studia Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol.

Studijní plány:

Studijní plány oboru Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro příslušné akademické roky jsou k dispozici na webových stránkách FP TUL: https://www.fp.tul.cz/soubory/fakulta/studijni_plany/studijni_plan_FP_2018-2019.pdf

 

Sport se zaměřením na zdravý životní styl

Charakteristika studijního programu:

Studijní program Sport se zaměřením na zdravý životní styl je koncipován jako bakalářský studijní program probíhající v prezenční formě se standardní dobou studia 3 roky. Sport je ve studijním programu pojímán ve významu Evropské charty sportu jako jakákoliv pohybová činnost, která si klade za cíl harmonický rozvoj tělesné a psychické zdatnosti, upevňování zdraví a dosažení výsledků bez rozdílu sportovní výkonnosti v principu obecně známém jako "sport pro všechny". Studijní program je postaven zejména na zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání, které jsou podložené získáním nezbytných teoretických znalostí. Studium reflektuje poznatky z vědního oboru kinantropologie a současně je doplněno řadou primárně-preventivních a pedagogicko-psychologických předmětů, na které navazují praktické předměty sportovně-pohybového zaměření. Teoretický základ tak směřuje především k nabytí poznatků o vlivu sportu a pohybových činností na fungování lidského organismu a k získání schopnosti vést prakticky zaměřené volnočasové tělovýchovné či sportovní kroužky a cvičební jednotky, organizovat sportovní akce nebo připravovat a aplikovat koncepční materiály v rámci odborů státní správy a samosprávy ve snaze o pozitivní ovlivnění aktivního životního stylu jedinců a z toho vyplývající primární prevence zdravotních rizik souvisejících s nedostatkem pohybové aktivity u současné populace.

Profil absolventa:

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl získá vzdělání a prakticky orientovanou vysokoškolskou kvalifikaci pro odborné působení na různých pracovních pozicích sportovního a tělovýchovného zaměření ve volnočasových neziskových organizacích a spolcích, u subjektů v soukromé sféře a v institucích státní správy i samosprávy. Základ znalostí, dovedností a způsobilostí absolventa spočívá v oborově-vědních, pedagogicko-psychologických a všeobecných kompetencích vedoucích k podpoře zdravého životního stylu ve společnosti.

Ve studiu lze na Technické univerzitě v Liberci dále pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Vychovatelství, které je příbuzného zaměření. Případně je možné pokračovat v navazujících magisterských studijních programech stejného nebo příbuzného zaměření na jiných vysokých školách v České republice či v zahraničí.

Studijní plány:

Studijní plány programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl budou k dispozici na webových stránkách FP TUL.

 

Rekreologie (akreditace končí 31. 12. 2024)

Charakteristika studijního oboru:

Studijní program Tělesná výchova a sport, studijní obor Rekreologie je koncipován jako bakalářský studijní program, jehož studium vede k získání základních kinantropologických, rekreologických, ekonomických, právních a pedagogicko-psychologických znalostí a dovedností. Absolventi oboru mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech Tělesná výchova a sport.

Cílem bakalářského studia oboru Rekreologie je připravit absolventy s vysokoškolskou kvalifikací pro organizační, pedagogickou a řídící činnost u volnočasových neziskových organizací v oblasti tělesné výchovy a sportu (např. občanská sdružení, tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, veřejně prospěšné společnosti, zájmová sdružení, nadace a nadační fondy) a u podnikatelských subjektů v oblasti pohybové rekreace a sportu (např. cestovní kanceláře, wellness a fitness centra, regenerační střediska, pohybová studia, lázně, ubytovací zařízení, výroba sportovního zboží a marketingové agentury). Dále se absolventi studia mohou uplatnit v mediální oblasti a v institucích státní správy a samosprávy (např. odbory pro tělovýchovu a mládež, informační střediska, tisk).

Profil absolventa:

Základ znalostí a dovedností absolventa bakalářského studijního oboru Rekreologie spočívá v oborově-vědních, obecně-pedagogických, sociálně-komunikativních a ekonomických kompetencích. Absolvent má znalosti obecného kinantropologického základu včetně biomedicínských a motorických zákonitostí, je seznámen s rozmanitým spektrem sportovně-tělocvičných aktivit vhodných pro seberealizaci klientů ve volném čase, dokáže realizovat praktické pohybové činnosti ovlivňující zdraví, umí sestavovat kondiční programy a plánovat tělovýchovně-sportovní kurzy, zvládá rizikové faktory ovlivňující bezpečnost při pohybových činnostech a poskytování první pomoci při úrazech, dokáže koncipovat institucionální zajištění aktivit směřujících ke zdravému životnímu stylu a k aktivnímu využívání volného času. Současně absolvent ovládá základní ekonomické principy, právní normy, management a marketing ve vztahu k pohybové rekreaci, je připraven pro práci při získávání finančních zdrojů k realizaci sportovně-tělocvičných aktivit. Svůj odborný profil si dotváří volbou z nabídky povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů. Celkově dává absolventovi obsah studijního oboru předpoklady stát se specialistou v oblasti řízení a využívání sportovně-tělocvičných aktivit v rámci volného času při rozvoji zdravého životního stylu naší populace.

 Studijní plány:

Studijní plány oboru Rekreologie pro příslušné akademické roky jsou k dispozici na webových stránkách FP TUL: https://www.fp.tul.cz/soubory/fakulta/studijni_plany/studijni_plan_FP_2018-2019.pdf

 

 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY

Jsou navrženy jako návazné studium pro absolventy bakalářských studijních programů. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu získá rozšířené znalosti a dovednosti daného oboru, které mu zvýší možnosti úspěšného uplatnění v praxi. Standardní doba studia je dva roky.

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Charakteristika studijního oboru:

Cílem dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro vykonávání učitelského povolání na 2. stupni základní školy a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Studium je realizováno vždy v kombinaci dvou vědních oborů (aprobačních předmětů) tvořící náplň dvou odborných modulů (tělesné výchovy a jednoho dalšího oboru). Cílem oboru Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ navazujícího na bakalářské studium je připravit učitele tělesné výchovy pro základní školství. V odborné složce studia tělesné výchovy jde o prohloubení teoretického poznání základních kinantropologických předmětů, přičemž důraz je kladen na vyšší zastoupení didaktických a pedagogicko-psychologických předmětů. V tělesné výchově se jedná především o oborovou didaktiku tělesné výchovy a speciální didaktiku gymnastiky, plavání, atletiky a sportovních her.

Vedle všeobecně vzdělávacích vědomostí je učitelské studium koncipováno tak, aby vedlo k získání odborných pedagogických, psychologických znalostí, k rozvoji a pedagogických dovedností, nácviku vyučovacích strategií, rozvoji koncipování a programování vzdělávacích situací. Studium je rovněž založeno i na praktické části – student absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních základních školách.

Aplikační složka studijního programu jak v rámci oborů, tak i v pedagogicko-psychologické přípravě se realizuje především v rámci bloku povinně volitelných předmětů.

Profil absolventa:

Absolvent je kvalitně vzdělán v oblasti tělesné výchovy a dále v pedagogicko-psychologických disciplinách. Absolvent získá odborné didaktické vzdělání ve vybraných dvou oborech, tj. v tělesné výchově a v jednom dalším oboru a vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání na 2. stupni základní školy. Důraz je kladen na vyšší zastoupení didaktických a pedagogicko-psychologických předmětů. V tělesné výchově jde především o oborovou didaktiku tělesné výchovy a speciální didaktiku gymnastiky, plavání, atletiky a sportovních her. Důležitou součástí studia je problematika zdravotní tělesné výchovy, tělovýchovného lékařství, traumatologie a aplikace biomechaniky v tělesné výchově. Má základní praktické zkušenosti s vedením dětí a školní výukou tělesné výchovy. Jeho odborné a profesní kompetence mu umožňují vytvářet požadované kompetence u různě tělesně disponovaných žáků. Orientuje se ve vzdělávací soustavě, může se spolupodílet na tvorbě školního vzdělávacího programu tělesné výchovy při respektování problematiky průřezových témat. Zná základy primární prevenci sociálně patologických jevů.

Absolvent dokáže pedagogické a pedagogicko-psychologické problémy nahlížet v pedagogicko-psychologických souvislostech. Pedagogické a psychologické jevy dokáže hlouběji analyzovat. Problémy pedagogické praxe hodnotí na základě studia didaktiky, pedagogické psychologie a školní pedagogiky. Absolvent se dobře orientuje v právních školních předpisech. Absolvent dokáže plánovat a realizovat výuku s ohledem na individuální specifika žáků a s ohledem na požadavky kurikulární reformy – je seznámen s principy tvorby školních vzdělávacích programů. Absolvent disponuje základními sociálně psychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou, dokáže řešit sociálně patologické jevy chování u žáků dané věkové kategorie, dokáže jim předcházet v rámci prevence. Absolvent využívá škály různých forem hodnocení a zpětné vazby v rámci procesu vyučování. Absolvent je uveden do základů pedagogického výzkumu. Dokáže číst s porozuměním výsledky pedagogického výzkumu a je schopen navrhnout základní pedagogické výzkumné metody a instrumenty k ověření předpokladů, hypotéz.

Absolvent dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci průběžné i souvislé pedagogické praxe.

Studijní plány:

Studijní plány oboru Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ pro příslušné akademické roky jsou k dispozici na webových stránkách FP TUL: https://www.fp.tul.cz/soubory/fakulta/studijni_plany/studijni_plan_FP_2018-2019.pdf

 

kurzCB-lišta EuCB-lišta3
katedra tělesné výchovy TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Katedra tělesné výchovy a sportu

Na Bohdalci 715 | 460 15 Liberec 15
Tel.: +420 485 355 121
Identifikátor datové schránky: XXXX

Doprava MHD - BUS č. 15 a 29 na zastávku Univerzitní koleje

Zůstaňte v kontaktu

 

facebbok  youtuberss
logo TUL TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
Tel.: +420 485 351 111
Identifikátor datové schránky: XXXX