Skip to main content

Praxe

Sport se zaměřením na zdravý životní styl

Odborné praxe

Odborné praxe zprostředkovávají seznámení studentů s praktickou aplikací dosud získaných vědomostí a dovedností. Smyslem odborné praxe je samostatná činnost studenta v organizaci zaměřené nebo spojené s problematikou sportu a volnočasových aktivit podporujících zejména zdravý životní styl.

Studující v průběhu studia konfrontují získané vědomosti a dovednosti s vlastní praxí tak, aby dokázali studijní výstupy aplikovat při konkrétní práci. Během všech částí odborné praxe student schraňuje podklady a dokumenty pro tvorbu profesního portfolia, které bude do budoucna prezentovat jeho činnost v rámci studia.

Orientační náplň obsahu praxe

Předmět zprostředkovává seznámení studentů s praktickou aplikací dosud získaných vědomostí a dovedností. Smyslem odborné praxe je samostatná činnost s danou věkovou kategorií jedinců v oblasti sportu a volnočasových aktivit se zaměřením na zdravý životní styl a podporu aktivního životního stylu. Předmět je realizován prostřednictvím praktické činnosti studenta na vybraném pracovišti a v přirozených podmínkách institucí poskytujících sportovní a volnočasové aktivity pro danou věkovou kategorii. Studenti se seznamují s realitou výkonu práce, osvojují si praktické dovednosti a identifikují se s profesí sportovního a volnočasového odborníka. Zároveň aplikují do praxe průběžně studiem získávané teoretické a praktické znalosti a dovednosti.

Pokyny pro výkon praxe

Informace k systému praxí a jednotlivým částem odborné praxe (Odborná praxe 1, Odborná praxe 2 a Odborná praxe 3) během studia jsou prezentovány studentům během Úvodního soustředění (úvod 1. semestru studia). Student má na začátku studia také povinnost se seznámit s dokumentem Základní informace o odborných praxích.

Sylaby k předmětům Odborná praxe 1, Odborná praxe 2 a Odborná praxe 3 jsou zveřejněny na portálu IS/STAG a na webových stránkách Katedry tělesné výchovy a sportu FP TU v Liberci. Pro další informace je možné kontaktovat garanta odborných praxi PhDr. Jaroslava Kupra, Ph.D. během konzultačních hodin či na e-mailové adrese.

Garant odborných praxí

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 485 355 124
+420 737 383 808

Student absolvuje praxi dle výběru v některé z nabízených institucí či organizací, případně v organizace dle své volby (viz seznam institucí) v předepsaném rozsahu:

Odborná praxe 1 je cílená na činnost s dětmi a mládeží (věk 3–18 let) ve sportovních a volnočasových organizacích. Důraz je kladen na provozování pohybové aktivity s ohledem na zdravý životní styl. Formou plnění jsou vícedenní akce v období jarních, letních, podzimních, zimních prázdnin nebo o víkendech v průběhu akademického roku (sportovní soustředění, letní pobytové tábory, příměstské tábory, víkendové výpravy, lyžařské výcviky, pobytové kurzy apod.). Pro uznání předmětu a udělení kreditů je třeba mít splněny všechny náležitosti praxe do konce 2/Z. Časová dotace odborné praxe je 120 hodin. 

Odborná praxe 2 je cílená na činnost ve sportovních organizacích, volnočasových organizacích, organizacích věnujících zdravému životnímu stylu a podpoře aktivního životního stylu, organizacích pečujících o rozdílné věkové kategorie klientů (domovy dětí a mládeže, školní kluby, sportovní oddíly, volnočasové organizace, sportovní agentury, domovy seniorů apod.). Formou odborné praxe je pravidelná činnost v rámci akademického roku se zaměřením na organizaci a vedení sportovních a volnočasových aktivit. Smyslem je pravidelně vedená činnost. Věkové omezení není stanoveno. Pro uznání předmětu a udělení kreditů je třeba mít splněny všechny náležitosti praxe do konce 2/L. Časová dotace odborné praxe je 160 hodin.

Odborná praxe 3 je dělená na 2 cíle.

Cíl 1: Cílem odborné praxe je spolupodílení se na organizaci akcí sportovních akcí a se změřením na zdravý životní styl a podporu aktivního životního stylu. Akce zastřešuje Katedra tělesné výchovy a sportu FP TUL (sportovní soutěže, propagační dny, kurzy, projekty, činnost v rámci Akademického sportovního centra apod.). Formou odborné praxe je organizační činnost na přidělených akcích. Časová dotace je v rozsahu 40 hodin.

Cíl 2: Cílem je souvislé zapojení studenta do chodu organizace působící, nebo se věnující problematice sportu, volnočasových aktivit, zdravému životnímu stylu a podpoře aktivního životního stylu. Instituce vykazují široké spektrum činností, které umožňují studentovi hlubší orientaci v problematice (sportovní kluby, centra volného času, sportovní odbory magistrátů měst či krajských úřadů, cestovní agentury, školní kluby, volnočasové organizace, domovy seniorů apod.). Tuto část odborné praxe je možné po konzultaci s garantem předmětu realizovat v organizaci dle vlastního výběru. Časová dotace je 160 hodin.

Podmínkou ukončení odborné praxe je odevzdání závěrečné verze profesního portfolia. Profesní portfolio obsahuje profesní životopis studenta, dokumentace všech absolvovaných odborných praxí, jejich hodnocení, fotodokumentaci, vzdělávací certifikáty a osvědčení, další formální náležitosti vyspecifikované dokumentem Profesní portfolio. Pro vytvoření portfolia a poskytnutí zpětné vazby garantem předmětu je možné využít možnost konzultací. Pro plnění praxí je vymezen dostatečný časový prostor během studia. Pro uznání předmětu a udělení kreditů je třeba mít splněny všechny náležitosti praxe do konce 3/Z.

Student dodržuje postup realizace praxe:

Evidence odborných praxí je realizována přes rezervační systém KTV

 • Student konzultuje s garantem odborných praxí možnou činnost ve zvolené instituci.
 • Student se s příslušnou institucí dohodne na podmínkách výkonu praxe.
 • Student minimálně 10 pracovních dní před dobou výkonu praxe odešle Formulář pro oznámení výkonu odborné praxe garantovi praxí. Výkon praxe, který nebude oznámen předem prostřednictvím Formuláře pro oznámení výkonu odborné praxe, nebude uznán.
 • Pokud se student ze závažných důvodů (např. zranění či dlouhodobá nemoc) nezúčastní praxe dle nahlášeného časového harmonogramu, je nutné tuto skutečnost doložit a neprodleně informovat garanta praxe prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či telefonicky +420 485 355 124.
 • Zmeškanou odbornou praxi (i omluvenou) je třeba nahradit – nutná domluva s vedoucím odborné praxe.
 • Pracovníci Katedry tělesné výchovy a sportu FP TUL mají možnost provést kontrolu studentů při výkonu praxe.
 • Studenti se při vykonávání praxe řídí vnitřním řádem dané instituce, dokumentem Základní informace o odborných praxích. Dále se řídí pokyny vyučujícího odborné praxe a pokyny pracovníka dané instituce, v níž je praxe vykonávána.
 • Při práci s osobními údaji klientů jsou studenti zavázáni povinnou mlčenlivostí v souladu s příslušnými zákonnými předpisy platného českého právního řádu (viz kapitola 6.5 Zavázání povinnou mlčenlivostí).
 • Student je povinen zajistit odevzdání všech záznamů z průběhu a ukončení odborné praxe

Podmínky pro udělení zápočtu

Podmínkou splnění zápočtu je vždy konzultace s garantem praxí ohledně podmínek a možností plnění Odborné praxe a odevzdat Formulář pro oznámení výkonu praxe. Následně absolvovat, vyhodnotit odbornou praxi a odevzdat záznamy z praxe. Specifickou podmínkou u Odborné praxe 3 je odevzdání závěrečné verze profesního portfolia, které obsahuje profesní životopis studenta, dokumentaci všech absolvovaných odborných praxí a další formální náležitosti. Jednotlivé části odborné praxe na sebe v plnění navazují.

Student je povinen se seznámit s dokumentem Základní informace o odborných praxích, která je zveřejněná na webových stránkách Katedry tělesné výchovy a sportu FP TUL.

Splnění všech uvedených požadavků bude podmínkou pro udělení zápočtu z předmětu Odborná praxe 1, Odborná praxe 2 a Odborná praxe 3.

Učitelství pro SŠ a 2. st. ZŠ - tělesná výchova

Pedagogické praxe

Garantem pedagogických praxí je OPP (Oddělení pedagogické praxe). To zajišťuje praxe organizačně a určuje základní požadavky k jednotlivým typům praxí. Specifické požadavky pro TV určuje oborový didaktik. Uvedené informace platí v plném rozsahu i pro studijní program Učitelství pro 2. st. ZŠ.

Průběžné praxe probíhají v 1. ročníku navazujícího magisterského studia na školách určených OPP. Obvykle jsou v semestru studenti přiděleni do dvou škol (na každé škole plní jeden aprobační předmět). Studentům je přidělen cvičný učitel, který určuje studentům náplň a rozvrh hodin a také je v průběhu praxí metodicky vede. Oborový didaktik zadává další specifické úkoly a průběžně provádí kontrolu pedagogických praxí (výuky studentů) a komunikuje s cvičnými učiteli o průběhu praxe jednotlivých studentů.

Průběh praxe

Pro praxi je rozvrhově vyčleněny obvykle 4 vyučovací bloky. V jejich průběhu student je student přítomný ve škole a provádí činnosti dle zadání cvičného učitele a oborového didaktika. A to jak přímé vyučovací činnosti, tak také nepřímé činnosti (např. dozory, seznámení se s ŠVP), příp. i náslechy na hodinách u jiných učitelů školy s jejich souhlasem.

V úvodu praxe student obvykle absolvuje náslechy hodin cvičného učitele, aby se seznámil s žáky a způsobem vedení výuky. Následně pak dle domluvy provádí výstupy a přímé vedení výuky částí, příp. i celých vyučovacích hodin (u TV obvykle celé hodiny, příp. dvouhodinovky) dle rozvrhu. Obsah výstupů dopředu konzultuje s cvičným učitelem, vytváří přípravy na hodiny a dle pokynů cvičného učitele je s ním před výstupem konzultuje, příp. upraví obsah, metody a formy na základě požadavků cvičného učitele.

Souvislá praxe probíhá v ZS závěrečného ročníku navazujícího magisterského studia. Praxe je rozdělena na základní a střední školy (obvykle 3 týdny na ZŠ a 2 týdny na SŠ), ale probíhá vždy pro oba aprobační předměty najednou v jedné škole. Školu, na které souvislá praxe proběhne je možno v předstihu (ideálně během LS v 1. ročníku NMgr. Studia) domluvit s OPP – ideálně např. v místě bydliště nebo na potenciálně budoucím pracovišti apod.

Průběh praxe

Praxe je obvykle zahájena v polovině září, tedy ještě před oficiálním zahájením výuky v ZS posledního ročníku studia. Studenti mají opět na škole svého cvičného učitele, obvykle se stejnou aprobací jakou studují. Ve výjimečných případech mohou mít pro každý předmět jiného cvičného učitele. V rámci praxe vykonávají všechny vyučovací činnosti (přímé i nepřímé) dle rozvrhu cvičného učitele, účastní se např. i sportovních soutěží či kurzů. Zpracovávají a dopředu konzultují přípravy na vyučování dle pokynů cvičného učitele. Studenti jsou povinni na začátku praxe (nejpozději do konce prvního týdne) zaslat oborovému didaktikovi základní údaje k praxi: adresu školy, jméno a kontakt na cvičného učitele a rozvrh, dle kterého budou vyučovat. Oborový didaktik může provést přímou kontrolu praxe, příp. komunikuje o jejím průběhu s cvičným učitelem.

Oborový didaktik KTV

Oborový didaktik spolupracuje s OPP na zajištění praxí a kontrole jejich průběhu. Zadává specifické požadavky na studenty v průběhu praxe z TV, poskytuje informace a metodickou pomoc studentům, v potřebných případech pomáhá s komunikací s cvičnými učiteli. Obvykle vede souběžný předmět Didaktika TV v ZS 1. roč. NMgr. studia a v jeho průběhu řeší se studenty veškeré záležitosti týkající se průběžných praxí.

Podmínky k udělení zápočtu

 1. Absolvování všech částí praxe dle stanoveného rozvrhu, obvykle min. 1 náslech a 6 odučených vyučovacích jednotek (výstupů) u průběžných praxí, min. 30 odučených hodin TV v průběhu souvislé praxe.
 2. Předložení potřebných dokumentů oborovému didaktikovi a osobní konzultace s ním k průběhu praxe v daném termínu. Pro uzavření průběžných praxí je třeba předložit hospitační záznam z náslechů a přípravy s následnou reflexí všech odučených hodin (výstupů) a hodnocení cvičného učitele, příp. další dle specifikace oborového didaktika.

Pro uzavření souvislé praxe je třeba předložit portfolio (rozsah a formu specifikuje OPP), hodnocení cvičného učitele, příp. další dle specifikace oborového didaktika.

Veškeré požadavky a informace potřebné k úspěšnému absolvování všech praxí se studenti dozví před zahájením (obvykle na schůzce svolané OPP), příp. na webu OPP nebo KTV nebo formou hromadného emailu z aplikace STAG.