Skip to main content

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové studium (prezenční forma)
  Kód studijního programu:
  B0114A300073
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Základní charakteristika

Studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) je koncipován jak k získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností, tak k získání základních odborných kompetencí v oboru tělesná výchova. Cílem tříletého bakalářského studia je z hlediska oboru tělesná výchova připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní edukaci běžné populace všech věkových kategorií v oblasti volnočasových pohybových aktivit. Studující získají praktickou a didaktickou orientaci v problematice organizování pohybových aktivit, optimalizace životního stylu, základů sportovní přípravy, společensko-vědních a lékařsko-biologických disciplín. Celkovým cílem bakalářského studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do navazujícího magisterského studia učitelství. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na základních školách.

Uplatnitelnost absolventů

Po absolvování bakalářského studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání se primárně předpokládá pokračování v navazujícím magisterském učitelském studiu na FP TUL či na jiné vysoké škole v České republice. Úspěšným absolvování bakalářského studia získá absolvent potřebné kompetence, které mu umožňují podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga. Dále může absolvent působit v centrech volného času, v domovech mládeže, ve družinách a v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Absolvent se může uplatnit také v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání a pedagogickou práci v rámci volného času. Oborové znalosti umožňují absolventovi výkon povolání příslušného zaměření ve státní správě s požadovaným stupněm bakalářského vzdělání.

Přijímací řízení

Sport se zaměřením na zdravý životní styl

Jednooborové studium (prezenční forma)
  Kód studijního programu:
  B1014P280012
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Základní charakteristika

Studijní program Sport se zaměřením na zdravý životní styl je koncipován jako profesně zaměřený studijní program, který je postaven zejména na zvládnutí praktických sportovně-pohybových dovedností a oborově-vědních teoretických znalostí. Cílem tříletého bakalářského studijního programu je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané, odborníky pro praxi v rámci vykonávání organizační, pedagogické a řídící činnosti u volnočasových neziskových organizací a spolků, u podnikatelských subjektů a v institucích státní správy i samosprávy se zaměřením na oblast sportu a volnočasové pohybové aktivity a celkově tak přispět k podpoře zdravého životního stylu a zajištění primární prevence chronických neinfekčních onemocnění ve společnosti. Studium vede nejenom k rozvoji teoretického vzdělání v oblasti sportu a zdravého životního stylu ve vztahu k optimálnímu fungování lidského organismu a primární prevenci zdravotních rizik vyplývajících z nedostatku pohybové aktivity, ale důraz je kladen zejména na praktické zaměření studia. Řada studijních předmětů je navíc vedena uznávanými dlouholetými odborníky z praxe. Studium současně obsahuje dlouhodobou odbornou praxi v souhrnné délce 12 týdnů.

Uplatnitelnost absolventů

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl získá vzdělání a prakticky orientovanou vysokoškolskou kvalifikaci pro odborné působení na různých pracovních pozicích sportovního a tělovýchovného zaměření:

 • ve volnočasových neziskových organizacích a spolcích (např. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, střediska volného času, domovy dětí a mládeže, zájmová sdružení, veřejně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace či nadační fondy),
 • u subjektů v soukromé sféře (např. pohybová studia, wellness a fitness centra, regenerační střediska, veřejné lázně, cestovní kanceláře, ubytovací zařízení, výrobny sportovního zboží a marketingové či jiné pořadatelské agentury) a
 • v institucích státní správy i samosprávy (např. ministerstva, krajské úřady a městské či obecní úřady).

Absolvent také může pokračovat v navazujícím magisterském studiu příbuzného zaměření na FP TUL či na jiné vysoké škole v České republice.

Přijímací řízení

Učitelství pro 2. stupeň základních škol (studijní obor tělesná výchova)

Dvouoborové studium (prezenční a kombinovaná forma)
  Kód studijního programu:
  N0114A300076
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Limit kreditů:
  120

Základní charakteristika

Studijní program Učitelství pro 2. stupeň základních škol je koncipován jako komplexní odborná učitelská příprava. Cílem dvouletého navazujícího magisterského studijního programu je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro vykonávání učitelského povolání na 2. stupni základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Studium je realizováno vždy ve specializaci (tj. kombinaci dvou oborů), přičemž jeho zaměření vychází z rámcových požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na zastoupení příslušných složek odborné přípravy: učitelské propedeutiky, prvního a druhého oboru, oborové didaktiky, praxe a přípravy závěrečné práce. Studium vede k rozvoji pedagogicko-psychologických kompetencí a odborných vědomostí a dovedností. Důraz je kladen na rozvoj osobnostně sociálních kompetencí budoucích učitelů, na problematiku plánování výuky a koncipování výchovných situací s ohledem na heterogenitu žákovského kolektivu (žáci ze socio-kulturně odlišného či znevýhodněného prostředí). Studenti jsou vedeni k aktivnímu seznámení se, osvojení a využívání takových metod výuky a výchovných postupů, které respektují individuální specifika a vzdělávací potřeby žáků a studentů, posilují kohezi skupiny. Studium je založeno na obsahové integraci s praktickými aktivitami a reflektivním pojetím praxí. Student absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních základních školách. V rámci studia oboru jde o prohloubení teoretického poznání základních kinantropologických předmětů, zejména v kontextu jejich interakcí s obsahem výuky na 2. stupni základních škol. Důraz je kladen na vyšší zastoupení oborově didaktických předmětů. Současně jsou ve studijním plánu zastoupeny praktické předměty zaměřené na doplnění pohybových dovedností osvojených v bakalářském studiu, které jsou nezbytné pro výuku tělesné výchovy na 2. stupni základních škol.

Uplatnitelnost absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol získá učitelské vzdělání ve vybrané specializaci (tj. kombinaci dvou oborů) a vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické přípravy v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání. Absolvent navazujícího magisterského studia učitelství se orientuje v tématech vzdělávání a výuky, dokáže pracovat se studenty adolescenty a s žákem staršího školního věku, chápe a reflektuje jeho věkové, genderové i individuální zvláštnosti a je vybaven dovednostmi pro výběr a transformaci učiva a umí projektovat, realizovat a hodnotit proces výuky. Absolvent je kvalifikován pro výuku na 2. stupni základní školy a na nižším stupni gymnázia. Po nástupu do praxe má vytvořeny kvalitní základy pro profesní přípravu v rámci dalšího vzdělávání učitelů a kariérního systému, příp. pro vstup do doktorského studia.

Přijímací řízení

Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol (studijní obor tělesná výchova)

Dvouoborové studium (prezenční a kombinovaná forma)
  Kód studijního programu:
  N0114A300106
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  120

Základní charakteristika

Studijní program Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol je koncipován jako komplexní odborná učitelská příprava. Cílem dvouletého navazujícího magisterského studijního programu je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro vykonávání učitelského povolání na středních školách, 2. stupni základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Studium je realizováno vždy ve specializaci (tj. kombinaci dvou oborů), přičemž jeho zaměření vychází z rámcových požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na zastoupení příslušných složek odborné přípravy: učitelské propedeutiky, prvního a druhého oboru, oborové didaktiky, praxe a přípravy závěrečné práce. Studium vede k rozvoji pedagogicko-psychologických kompetencí a odborných vědomostí a dovedností. Důraz je kladen na rozvoj osobnostně sociálních kompetencí budoucích učitelů, na problematiku plánování výuky a koncipování výchovných situací s ohledem na heterogenitu žákovského kolektivu (žáci ze socio-kulturně odlišného či znevýhodněného prostředí). Studenti jsou vedeni k aktivnímu seznámení se, osvojení a využívání takových metod výuky a výchovných postupů, které respektují individuální specifika a vzdělávací potřeby žáků a studentů, posilují kohezi skupiny. Studium je založeno na obsahové integraci s praktickými aktivitami a reflektivním pojetím praxí. Student absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních středních i základních školách. V rámci studia oboru jde o prohloubení teoretického poznání základních kinantropologických předmětů, zejména v kontextu jejich interakcí s obsahem výuky na středních školách a 2. stupni základních škol. Důraz je kladen na vyšší zastoupení oborově didaktických předmětů. Současně jsou ve studijním plánu zastoupeny praktické předměty zaměřené na doplnění pohybových dovedností osvojených v bakalářském studiu, které jsou nezbytné pro výuku tělesné výchovy na středních školách a 2. stupni základních škol.

Uplatnitelnost absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol získá učitelské vzdělání ve vybrané specializaci (tj. kombinaci dvou oborů) a vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické přípravy v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání. Absolvent navazujícího magisterského studia učitelství se orientuje v tématech vzdělávání a výuky, dokáže pracovat se studenty adolescenty a s žákem staršího školního věku, chápe a reflektuje jeho věkové, genderové i individuální zvláštnosti a je vybaven dovednostmi pro výběr a transformaci učiva a umí projektovat, realizovat a hodnotit proces výuky. Absolvent je kvalifikován pro výuku na střední škole, 2. stupni základní školy a na nižším stupni gymnázia. Po nástupu do praxe má vytvořeny kvalitní základy pro profesní přípravu v rámci dalšího vzdělávání učitelů a kariérního systému, příp. pro vstup do doktorského studia.

Přijímací řízení