Skip to main content

Projekty

Současný projekt

Diagnostika motorické kompetence v pedagogické praxi: identifikace dysprakticky ohrožených dětí mladšího školního věku

 • Poskytovatel financí:
  Technologická agentura České republiky
 • Registrační číslo projektu:
  TL03000221
 • Doba trvání projektu:
  2020–2023
 • Hlavní řešitelka:
  PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.
 • Spoluřešitelé z TUL:

  doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.; Mgr. Václav Bittner, Ph.D.; Mgr. Jan Charousek, Ph.D.; Ing. Josef Chudoba, Ph.D.

 • Cíl projektu:

  Cílem projektu je vytvořit diagnostický prostředek pro stanovení úrovně motorické kompetence u dětí ve věkové kategorii od 6 do 9 let. Bude určen pedagogům 1. stupně základních škol, kteří dosud nemají v rukou neklinický prostředek pro prvotní screening motorické kompetence.

 • Realizace projektu:

  Jedná se o kvantitativní výzkum, proto z hlediska metodického přístupu k plánování designu experimentů, sběru a vyhodnocení dat bude využito standardních statistických postupů (průzkumová analýza dat, teorie intervalových odhadů a teorie testů, dále induktivní statistika, regresní a korelační analýza).
  V roce 2021 – 2022 jsme realizovali výběrová šetření u žáků 1. stupně v Libereckém kraji ve věkovém rozpětí 6–9 let. Celkem se nám podařilo získat data cca 700 žáků, kteří absolvovali kompletní testovou baterii Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency Second Edition (BOT™-2). Po vyhodnocení individuálních protokolů každého žáka v současné době finalizujeme tvorbu datové matice spojováním datových souborů a čistěním dat. Po přípravě dat pro analýzu proběhne jejich vyhodnocení. Z kompletní baterie BOT 2 budeme konstruovat kvazi-optimální verzi testu. Předpokládáme vytvoření nové redukované baterie o maximálně 16 položkách. Následuje ověření redukované testové baterie v oblasti praktické použitelnosti a dále reliability testu (test-retest, split-half, vnitřní konzistence). Validita bude ověřena tak, že budeme vyžadovat těsnou korelaci výsledků s kompletní testovou baterií a současně ověříme reliabilitu, která validitu podmiňuje. Pro tvorbu hodnotících kritérií nové testové baterie vyjdeme z výsledků určení kros-kulturní validity kompletní verze testu BOT 2.

Archivované projekty

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF EU

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0319
Doba trvání projektu: 2012–2015
Hlavní řešitel: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Projekty SGS

Akademičtí pracovníci katedry jsou také pravidelnými řešiteli projektů SGS TUL, do kterých jsou v maximální možné míře zapojováni studenti navazujícího magisterského učitelského programu (aprobace předmětů s tělesnou výchovou), popř. bakalářských studijních oborů Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a Rekreologie. V posledním období byly na pracovišti řešeny následující projekty:

2022
Motorická kompetence: základní koncept a klíčové faktory

(č. SGS-2022-4020)
řešitelka PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

2020
Asociace mezi pohybovou aktivitou, spánkem a tělesným složením u dětí a mládeže

(č. SGS-2019-4090)
řešitel Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D.

2020
Energetická náročnost jízdy na elektrokole: možnosti využití v podpoře zdraví

(č. SGS-2020-4061)
řešitelka PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

2019
Asociace mezi pohybovou aktivitou, spánkem a tělesným složením u dětí a mládeže

(č. SGS-2019-4090)
řešitel Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D.

2018
Analýza rozložení tlaku na podložku u vybraných pohybových aktivit

(č. SGS-FP-TUL 17/2018)
řešitel PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D.

2017
Psychomotorická diagnostika u dětí školního věku

(č. SGS-FP-TUL 17/2017)
řešitelka PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

2017
Netradiční hry a rozvoj aerobní zdatnosti ve školní tělesné výchově

(č. SGS-FP-TUL 19/2017)
řešitel PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.

2016
Diagnostika motorické výkonnosti ve vybraných sportovních odvětvích

(č. SGS-FP-TUL 16/2016)
řešitel doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

2016
Aktuální přístupy k diagnostice anaerobních schopností člověka

(č. SGS-FP-TUL 17/2016)
řešitelka PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

2015
Analýza rozložení tlaku na podložku u vybraných pohybových aktivit

(č. SGS-FP-TUL 17/2018)
řešitel PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D.

2014
Analýza rozložení tlaku na podložku u lyžařů běžců

(č. SGS-FP-TUL 6/2014)
řešitel Mgr. Jan Charousek

2014
Pozátěžové změny parametrů tělesného složení určeného metodami bioelektrické impedance

(č. SGS-FP-TUL 7/2014)
řešitelka PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Projekty SVUČ

Studenti bakalářských i magisterských studijních oborů mají možnost se nad rámec studijních povinností zapojit do řešení SVUČ FP TUL. V aktuálním roce jsou do řešení zapojeni studenti Barbora Kuncová a Martin Havránek, kteří studují na Katedře tělesné výchovy a sportu FP TUL. Za zmínku stojí rovněž loňské 3. místo studenty Kristýny Pelíškové s tématem Analýza plnění zdravotních doporučení pro pohybovou aktivitu a spánek u dětí a mládeže (konzultant Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D.).