Skip to main content

FAQ

Nejčastější dotazy a odpovědi k přijímacímu řízení

Obecné informace:

 • Jaký je počet přijatých studentek a studentů do jednotlivých bakalářských studijních programů?
  Do obou bakalářských studijních programů (Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání i Sport se zaměřením na zdravý životní styl) garantovaných na naší katedře se přijímá v obou případech přibližně 60 studentek a studentů.

 • Je možné po rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání a je nějaká šance na dodatečné přijetí?
  Ano, úspěch odvolání záleží na konečném počtu zapsaných studentů a na celkovém výsledku v přijímacím řízení. Podmínkou možného přijetí je vždy splnění minimálního požadovaného počtu bodů v rámci přijímacích zkoušek.

 • Lze studovat bakalářské studijní programy na KTV v kombinované formě?
  Nelze. Kombinovaná forma je u oboru tělesná výchova nabízena pouze u navazujících magisterských studijních programů (Učitelství pro 2. stupeň základních škol a Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol). Tato forma je primárně určena pro studentky a studenty, kteří již na školách jako vyučující tělesné výchovy působí a potřebují si dodělat kvalifikační stupeň.

 • K jaké části přijímacího řízení se více přihlíží (písemný test obecných studijních předpokladů, praktická zkouška pohybových předpokladů nebo strukturovaný životopis)?
  V rámci přijímacího řízení studijního programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl je možné získat maximum 100 bodů dělených do součástí: písemný test obecných studijních předpokladů (60 bodů), praktická zkouška pohybových předpokladů (20 bodů) a strukturovaný životopis (20 bodů). Podmínkou pro přijetí je získání minimálně 45 bodů a umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě programu. Detailní bodování praktické zkoušky i strukturovaného životopisu lze najít na webových stránkách fakulty či katedry.

  V rámci přijímacího řízení studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání je možné získat maximum 100 bodů za každý studijní obor, tedy celkově 200 bodů, dělených do součástí: písemný test obecných studijních předpokladů (160 bodů) a praktická zkouška pohybových předpokladů (40 bodů). Strukturovaný životopis není součástí přijímacího řízení. Podmínkou pro přijetí je získání minimálně 90 bodů a umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě programu. Detailní bodování praktické zkoušky lze najít na webových stránkách fakulty či katedry.

 • Jaký test obecných studijních předpokladů se v rámci přijímacího řízení využívá?
  Jedná se o písemné testy naší fakulty, nejedná se o testy Národní srovnávací zkoušky SCIO. Nicméně pro přípravu na test obecných studijních předpokladů lze využít i testy od společnosti SCIO, které jsou typově podobné. Navíc na stránkách fakulty jsou ke zhlédnutí i ukázkové testy obecných studijních předpokladů fakulty z minulých let.

 • V případě podání přihlášky na oba bakalářské studijní programy (Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání i Sport se zaměřením na zdravý životní styl), u nichž je součástí přijímacího řízení praktická zkouška pohybových předpokladů, musím dělat tuto zkoušku dvakrát?
  Nikoliv, stačí pouze jednou. Praktická zkouška je realizována za stejných podmínek a výsledek se případně započítává do přijímacích řízení v rámci obou studijních programů.

 • Může být při praktické zkoušce pohybových předpokladů u některé disciplíny nula bodů?
  Ano, nicméně tím se logicky snižuje šance na přijetí.

 • Stačí pro studium tělovýchovně-sportovních programů doložit výpis ze zdravotní karty od praktického lékaře?
  Nikoliv, musí být doloženo potvrzení od lékaře atestovaného v oblasti tělovýchovného lékařství.

 • Mohou mi nějak pomoci studijní výsledky ze střední školy pro přijetí do programů na KTV?
  Studijní výsledky ze střední školy se uplatňují pouze u studijního programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl v rámci strukturovaného životopisu.

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání:

 • Mohu aprobovaně učit tělesnou výchovu na základní a střední škole již po absolvování bakalářského programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání?
  Nikoliv, dle aktuálního znění zákona o pedagogických pracovnících získává vyučující základní či střední školy odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v dané oblasti. Po absolvování bakalářského studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání se tak primárně předpokládá pokračování v navazujícím magisterském učitelském studiu. Úspěšným absolvování bakalářského studia získá absolvent potřebné kompetence, které mu umožňují pracovat například jako asistent pedagoga, volnočasového pedagoga ve volnočasových centrech atp.

 • Jaký je význam označení maior a minor u bakalářských dvouoborů?
  Je rozdíl v rozsahu studia? Ve studijních plánech maior a minor není rozdíl z hlediska rozsahu studijních předmětů. Rozdíl je pouze v zadávání závěrečné práce, která musí být realizována na katedře zvoleného oboru maior.

 • Co se stane, když u dvouoborového bakalářského studia splním úspěšně přijímací řízení pouze u jednoho oboru?
  Aktuálně tato situace nemůže nastat, protože přijímací řízení je hodnoceno celkovým počtem bodů (max. 200 bodů za oba obory). Podmínkou pro přijetí je pak získání minimálně 90 bodů a umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě programu.

Sport se zaměřením na zdravý životní styl:

 • Mohu po úspěšném absolvování bakalářského studijního programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl vyučovat aprobovaně tělesnou výchovu na základní nebo střední škole?
  Nikoliv. Absolventky a absolventi tohoto studijního programu jsou způsobilí vykonávat organizační, pedagogickou a řídící činnost se zaměřením na oblast sportu a volnočasových pohybových aktivit v rámci různých profesních pozicí v následujících sférách mimo oblast školní tělesné výchovy: volnočasové neziskové organizace a spolky; podnikatelské subjekty; instituce samosprávy i státní správy.

 • Mám dokládat a uvádět do přihlášky u programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl i sportovní úspěchy, diplomy, získaná osvědčení atp.?
  Ano, všechna osvědčení, certifikáty, popř. diplomy se přikládají ke strukturovanému životopisu.

 • Jsou součástí studijního programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl nějaké praxe? Je možné v rámci absolvování programu získat nějakou licenci, certifikát či trenérské osvědčení?
  Díky studiu absolventka a absolvent získá mnoho praktických dovedností, poznatků i zkušeností, které lze uplatnit v budoucí profesní praxi i v rámci dalšího individuálního vzdělávání. Součástí studia jsou 3 semestry odborných praxí, při kterých vzniká řada možností k navázání pracovních příležitostí. Studující si mohou volit praxe ze seznamu 22 předdomluvených partnerských organizací, či případně mohou zvolit praxe dle svých preferencí i mimo uvedený seznam. V rámci studia bude také možnost nad rámec povinného studia absolvovat i různé výukové akce či kurzy a získat osvědčení (např. Masér pro sportovní a rekondiční masáž mimo oblast zdravotnictví).