Skip to main content

Závěrečné práce

Termín

Podle Studijního a zkušebního řádu pracuje student na BP zpravidla 3 semestry, minimálně však 2 semestry od zadání závěrečné práce.

Pro zadání a schválení tématu lze zvolit každý akademický rok jediný termín, a to 30. 6. daného roku.

Odborné zaměření

Student si volí odborné zaměření zamýšlené práce. Podle oborového zaměření osloví konkrétního pedagoga. Odborné zaměření pracovníků KTV je uveřejněno v profilech pracovníků na stránkách KTV, dále na webu a nástěnkách KTV.

Konkrétní téma si lze vybrat z nabídky vyučujících uveřejněných na Stagu nebo si ve spolupráci s osloveným vedoucím práce lze zadat do Stagu zcela nové téma. Vždy lze zaregistrovat pouze jedno téma!

Způsoby registrace tématu ve stagu

Téma zadané studentem

Student si samostatně, po dohodě s případným vedoucím práce, zadá ve „svém“ Stagu téma závěrečné práce (Moje studium – Kvalifikační práce – Podklad pro zadání závěrečné práce).

Zadává:

Pracoviště: KTV, nikoliv FP (vyhneme se potížím se zobrazením tématu u vedoucího).
Rok zadání a rok obhajoby: přednastaven aktuální rok zadání.
Název práce: česky – pokud je to možné, název je bez zkratek. Za názvem se nedělá tečka.
Název práce:  anglicky. Opět bez tečky za názvem.
Vedoucí práceZásady pro vypracování: Tím se rozumí postup tvorby práce, ne cíle ani dílčí cíle práce.  Zásady lze uvádět v bodech nebo větách.
Literatura: Odborné zdroje řadíme podle abecedy. Je důležitá jednotná citační norma. Na KTV používáme přednostně ISO 690.

Monografie a učební texty:
VRCHOVECKÁ, P., 2020. Základy gymnastické přípravy dětí. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-1284-5.

Články evidované ve světových databázích:
RUBÍN, L., GÁBA, A., DYGRÝN, J., JAKUBEC, L., MATEROVÁ, E. a VENCÁLEK, O., 2020. Prevalence and correlates of adherence to the combined movement guidelines among Czech children and adolescents. BMC Public Health. 20(1), 1692. ISSN 1471‑2458.

Články recenzované ostatní:
KUPROVÁ, K., SUCHOMEL, A. a KUPR, J., 2020. Sekulární trendy tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu. Česká kinantropologie. 24(1–2), 67–80. ISSN 1211‑9261.

Stav schvalování: Tady je nutné nastavit "Studentem dopracován podklad zadání", jinak se téma nezobrazí vedoucím prací ke schválení. Do té doby, než student nastaví tento stav, může práci ještě editovat, později již ne.

Pro více podrobnějších informací navštivte na elearningu FP TUL - Nápověda k formuláři Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce studenta. 

Teprve po schválení tématu vedoucím práce, vedoucím katedry a děkanem (a převedení návrhu do zadání) lze vygenerovat originál zadání ze Stagu z nastavení studenta.

Přihlášení na rámcové téma

Student se přihlásí na vypsané rámcové téma u konkrétního vyučujícího. Po jeho odsouhlasení se mu téma otevře k úpravám a doplnění. Dále postupujete jako u A) témat zadaných studentem.

Odborné zaměření vyučujících KTV pro zadávání závěrečných prací

Mgr. Radim Antoš

 • výuka běžeckého lyžování;
 • výuka sportovního lezení a boulderingu;
 • zařazení kondičního posilování do přípravy;
 • využití cykloturistiky v školní praxi.

Mgr. Jana Bajzíková

 • zdravotní tělesná výchova v současnosti;
 • kompenzační cvičení.

Mgr. Petra Čaplová, Ph.D.

 • tance a moderní pohybové formy;
 • vodní sporty - pádlování, windsurfing;
 • koordinační schopnosti.

Mgr. Lenka Knopová, Ph.D.

 • didaktika TV pro 1. st. ZŠ a MŠ
 • tance a moderní pohybové formy

PaedDr. Jiří Dygrín

 • raketové sporty (tenis a badminton);
 • gymnastika se zaměřením na techniku, metodiku a didaktiku základní gymnastiky ve školních podmínkách;
 • lyžování se zaměřením na techniku, metodiku a výuku sjezdového lyžování.

Mgr. Jan Charousek, Ph.D.

 • volejbal (plážový volejbal), basketbal, lední hokej a bruslení, běžecké lyžování, snowboarding, vodní sporty (wakeboarding, vodní lyžování, apod.), posilování a fitness;
 • analýza odrazu a kontaktu nohy s podložkou v jednotlivých sportech.

Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.

 • atletika - metodika tréninku, analýza výkonnosti, systém přípravy a podpory mládeže, testování;
 • didaktika TV - např. ŠVP pro konkrétní školy, analýzy výuky, apod.

PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.

 • netradiční sportovní hry (výzkumná činnost, multimediální podpory, pravidla apod.);
 • lyžování (běžecké, skialpinismus - multimediální podpory, metodické materiály, bezpečnostní standardy apod.)
 • pohybová aktivita a outdoorové aktivity.

PhDr. Klára Kuprová, Ph.D.

 • lyžování (běžecké i sjezdové);
 • plavání, triatlon a jeho jednotlivé disciplíny;
 • vytrvalostní víceboje;
 • motorická výkonnost a tělesná zdatnost populace, sekulární trendy;
 • management.

Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D.

 • výzkum aktivního životního stylu u různých cílových populací (začlenění do výzkumných projektů, možnost řešení SVUČ)
 • sportovní hry (specializace na florbal/fotbal)  
 • sportovní a rekondiční masáž.

doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

 • diagnostika tělesné zdatnosti a základní motorické výkonnosti u dětí a dospělých;
 • monitorování úrovně pohybové aktivity u dětí a mládeže;
 • intenzita pohybového zatížení ve vybraných sportovních odvětvích.

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

 • fyziologické aspekty pohybových aktivit, funkční zátěžová diagnostika laboratorní i terénní, tělesné složení;
 • psychomotorika - diagnostika motorické kompetence - předškolní i školní děti, základní pohybové dovednosti, nešikovnost - dyspraxie, motorický vývoj, intervenční programy. 

PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.

 • sportovní gymnastika, ostatní gymnastické sporty, pohybové programy, využití gymnastických her, netradiční výukové metody ve výuce gymnastiky nebo u vybraného cvičebního tvaru.